Etykieta produktu - co powinna zawierać?

Etykieta produktu - co powinna zawierać?

Projektowanie i realizacja systemu znakowania wyrobów na linii produkcyjnej podlega licznym regulacjom prawnym. Legislacja unijna wymusza na przedsiębiorcach standaryzację procesu etykietowania. Takie podejście skutkuje poprawą bezpieczeństwa dla konsumentów i ograniczeniem problemów logistycznych. Co zatem powinno znaleźć się na opakowaniu i co powinna zawierać etykieta produktu? Jakie informacje należy przekazać odbiorcy końcowemu, aby miał on możliwość podjęcia świadomej decyzji zakupowej?

Co to jest etykieta produktu?

Zanim przejdziemy do meritum tego artykułu, warto najpierw jednoznacznie zdefiniować pojęcie „etykiety”. Co to jest etykieta produktu?

Tym mianem określamy wszelkiego rodzaju akcesoria znakujące, które zawierają spójny projekt graficzny i opisują specyfikację wyrobu. Właściwości etykiet produktowych nadają im szczególnego znaczenia w świecie biznesu. Te niepozorne produkty zawierają w sobie wiele funkcjonalności. Umożliwiają spełnienie wymogów prawnych w zakresie informacyjnym, a ponadto stanowią kluczowe ogniwo strategii marketingowej i zwiększania sprzedaży.

Etykieta jest więc standaryzowaną informacją drukowaną na opakowaniu produktu. Tworzenie i wykonanie projektu etykiety stanowi jeden z obowiązków producenta. Ze względu na korzyści ekonomiczne i czasowe, większość zakładów decyduje się na outsourcing wykonania oznakowań do profesjonalnej drukarni zewnętrznej.

Jakie akty prawne wpływają na ostateczny projekt etykiety na produkty?

Poszczególne właściwości i elementy graficzne współczesnej etykiety nie są dziełem przypadku. Ich tworzenie wynika z zaleceń krajowych i unijnych. Niektóre normy prawne w tym zakresie pochodzą sprzed 60 lat, np. Kodeks cywilny z 1964 roku. Produkty zawierają konkretne informacje na opakowaniu zewnętrznym, które skupiają się na przekazaniu konsumentowi wiedzy na temat ich przeznaczenia i sposobu użytkowania.

Ustawodawstwo Unii Europejskiej podejmuje zagadnienie etykiet z należytą powagą. Środowisko legislacyjne w krajach wspólnotowych rozpoczyna się od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności z dnia 25 października 2011 r. Jak mówi sam tytuł, dotyczy ono wyrobów spożywczych. Jednak same postanowienia dają ogólny obraz dla całego rynku, włączając w to projektowanie etykiet dla celów przemysłowych.

Drogowskazem dla branży chemicznej staje się natomiast rozporządzenie PE nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Zapisy tego dokumentu koncentrują się na ujednoliceniu informacji o właściwościach produktu, jakie mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników. Etykiety na wyrobach chemicznych muszą instruować klientów o sposobach bezpiecznego korzystania z produktu i wyszczególniać potencjalne czynniki ryzyka.

Wspomniane tutaj rozporządzenie dotyczy przede wszystkim substancji i mieszanin niebezpiecznych, materiałów wybuchowych i pozostałych wyrobów zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi i zwierząt. Zapewne zdajesz już sobie sprawę, że projekt graficzny, jaki zawiera dowolna etykieta produktu, musi przestrzegać złożonych norm prawnych. Systemy znakowania mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa i ograniczania nadużyć, dlatego stanowią przedmiot wzmożonego zainteresowania organów unijnych i państwowych.

Co zawiera etykieta produktu?

Na czym więc polega tworzenie etykiet? Co zawiera etykieta produktu dopuszczonego do obrotu na rynkach unijnych? W pierwszej kolejności znajdziemy na niej nazwę wyrobu i dane identyfikacyjne producenta. Trudno sobie wyobrazić artykuły spożywcze lub chemiczne bez wyraźnego zaznaczenia składu i właściwości. W przypadku etykiet produktowych z branży przemysłowej możemy oczekiwać informacji o funkcjach i sposobie bezpiecznego korzystania ze sprzętu.

Wiele typów produktów ma ściśle doprecyzowane kryteria przydatności konsumpcyjnej. Projekt graficzny etykiety powinien zgrabnie wkomponować te informacje w oprawę wizualną oznakowania, zapewniając czytelność i trwałość nadruku. Jeśli warunki przechowywania wpływają na bezawaryjność wyrobu w długim terminie, przedsiębiorstwo produkcyjne ma obowiązek podania takiej informacji na etykiecie.

Niezwykle istotną kwestią pozostaje również kraj pochodzenia wyrobu i numer partii produkcyjnej. Te dwie kategorie danych odpowiadają za transparentność informacji w procesie logistycznym. Ze względów na złożoność wymaganych elementów i konieczność ich integracji w ramach ciekawego układu graficznego, projekt etykiety na produkty warto pozostawić ekspertom. Nawiązanie współpracy z profesjonalną drukarnią o kompleksowej ofercie rozwiązuje wiele problemów prawnych i organizacyjnych, jakie mają tendencję do szybkiego przeradzania się w przestoje na linii produkcyjnej.

>>> przeczytaj też o Najważniejszych funkcjach etykiet na produkty

Co powinien uwzględniać dobry projekt graficzny etykiety?

Kwestie formalne nie definiują wszystkich wymagań dla twórców systemu znakowania. Należy pamiętać, że etykieta powinna być nie tylko dokładna, lecz przede wszystkim ciekawa wizualnie, czytelna i zrozumiała dla każdego odbiorcy. Opakowanie wyrobu pełni bowiem kluczową funkcję marketingową i buduje rozpoznawalność marki w oczach potencjalnych konsumentów.

Mnogość obiektów wizualnych w sklepie wielkopowierzchniowym znacznie utrudnia wyróżnienie się spośród konkurencji. Dlatego wykonanie efektownego projektu etykiety plasuje producenta na korzystnej pozycji i umożliwia poprawienie wyników sprzedażowych. Nowoczesne technologie produkcji etykiet umożliwiają tworzenie i realizację nietuzinkowych projektów. Wyniki badań z obszaru psychologii zachowań konsumenckich jednoznacznie dowodzą zasadności kompleksowego podejścia do etykietowania.

Wreszcie, realizacja projektu musi opierać się na wytrzymałych materiałach, dostosowanych do wyzwań transportu i przechowywania wyrobów. Długotrwała ekspozycja na trudne warunki atmosferyczne może zniszczyć źle dobraną etykietę i uniemożliwić identyfikację partii w procesie logistycznym.

Sprawdź ofertę etykiet drukarni AZ Color i zyskaj fachowe wsparcie.

 

wróć
ozdobnik
nasi partnerzy
  • Fasson
  • Gallus
  • Hei
  • Jurmet
  • Pc print
  • Sericol