OWU


Ogólne warunki umów

 A-Z COLOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

 

Definicje:

A-Z Color” - A-Z Color spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości Antonie, ul. Mazurska 88, 07-410 Antonie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000734052, NIP: 7582364665, REGON: 368879843.

Klient” – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych, która zleca A-Z Color wykonanie Usług poligraficznych.

 Klient zagraniczny” – Klient, którego siedziba znajduje się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Materiały niestandardowe” – materiały do produkcji wymagające korzystania z dostaw surowca spoza granic Polski,

Normy i Certyfikaty A-Z Color” – wdrożone w bieżącej działalności A-Z Color: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, Certyfikat Systemu Bezpieczeństwa Żywności BRC P&PM, Certyfikat DPG - Deutsche Pfandsystem GmbH oraz Certyfikat łańcucha pochodzenia produktu drzewnego - FSC®.

Odpowiedź na Zapytanie ofertowe odpowiedź A-Z Color na Zapytanie ofertowe zawierająca warunki i termin przyjęcia Usługi poligraficznej do realizacji.

,,Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych’’- oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą” – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o które to osobie mowa w art. 3855 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm., dalej „Kodeks cywilny”).

OWU” – niniejsze Ogólne warunki umów A-Z Color spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Potwierdzenie Zamówienia” – dokument potwierdzający przyjęcie przez A-Z Color Usługi poligraficznej do realizacji.

Produkt” – zbiór cech materialnych i niematerialnych będących wytworem Usług poligraficznych, które oferuje A-Z Color i nabywa Klient, akceptując w ten sposób właściwości Usługi poligraficznej jako takiej, która zaspokaja jego własne potrzeby, w szczególności wykonane przez A-Z Color: etykiety samoprzylepne, etykiety peel-off, shrink sleeve, owijki OPP, laminaty, saszetki, zawieszki, uszlachetnienia,

Umowa” – umowa o dzieło, umowa zlecenia albo inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, na podstawie której A-Z Color oraz Klient wspólnie i w porozumieniu określą szczegółowe zasady realizacji określonej Usługi poligraficznej i wzajemnych świadczeń stron wynikających z Usługi poligraficznej.  

Usługi poligraficzne” – usługi polegające na opracowywanie wzorców (form drukowych) oryginałów tekstowych i rysunkowych oraz drukowaniu przez A-Z Color za ich pomocą kopii poprzez wykorzystywane technologie, charakterystykę wyrobów i powiązania z innymi dziedzinami gospodarki.

Wada Produktu” – wada fizyczna Produktu, polegająca na uszkodzeniu całości Produktu bądź jego części lub braku cech bądź właściwości Produktu, które wynikają z norm ISO 9001:2015, BRC P& PM, DPG Deutche Pfandsystem GmbH/zaakceptowanej próbki Produktu/zawartej Umowy, jeżeli istnienie tej wady powoduje obniżenie wartości rynkowej Produktu, a także wadliwość opakowania, jak również niezgodność ilościową Produktu z Zamówieniem.

Zamówienie” – zlecenie wykonania Usług poligraficznych przez A-Z Color na warunkach określonych w Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe” – zapytanie skierowane przez Klienta lub osobę trzecią do A-Z Color będące propozycją zlecenia wykonania Usług poligraficznych przez A-Z Color.

 

§ 1. Przedmiot OWU

 1. Niniejsze OWU mają zastosowanie do Usług poligraficznych świadczonych przez A-Z Color na zlecenie Klientów, o ile indywidualnie uzgodnione z Klientem warunki Umowy nie stanowią inaczej.
 2. Odstępstwo od postanowień OWU, o którym mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić także w Umowie o współpracy między A-Z Color, a Klientem. W przypadku gdy A-Z Color zawarł z Klientem Umowę o współpracy to OWU stanowią jej część, o ile zostanie to wyraźnie zastrzeżone w treści Umowy o współpracy. W takim wypadku, w razie kolizji postanowień Umowy o współpracy z OWU, postanowienia Umowy o współpracy mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWU.
 3. Zasady realizacji usługi zawarte w OWU zostały określone na stronie internetowej A-Z Color, tj. https://azcolor.com.pl/owu
 4. Wzorzec umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego przesłany przez Klienta, w szczególności ogólne warunki umów oraz warunki zakupu Klienta, nie mają zastosowania, o ile nie zostaną zaakceptowane przez A-Z Color w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Niniejsze OWU nie ma zastosowania do konsumentów.

 

§ 2. Zapytanie ofertowe

 1. Klient może skierować do A-Z Color, Zapytanie ofertowe w formie pisemnej na adres siedziby: ul. Mazurska 88, 07-410 Antonie, a także za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

          1) telefon: 29 764 95 50, 29 764 95 51;

          2) e-mail:

 1. Zapytanie ofertowe powinno określać szczegółowy opis zamawianych Usług poligraficznych, w tym ilość, rodzaj i wymiary Produktu, jak również oczekiwany termin realizacji Usług poligraficznych i sposób odbioru przez Klienta Produktu. Do Zapytania ofertowego mogą również zostać dołączone pliki zawierające materiały konieczne do wykonania Usług poligraficznych.
 2. Pliki, o których mowa w ust. 2 powyżej, powinny spełniać wymogi określone w Załączniku nr 1 do OWU pn. „Wymagania techniczne dotyczące gotowych projektów” (dalej „Załącznik nr 1 do OWU”). W przypadku braku spełnienia wymagań określonych w Załączniku nr 1 do OWU, stosuje się postanowienia § 5 ust. 5 OWU.
 3. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie jest również Odpowiedź na Zapytanie ofertowe.
 4. A-Z Color udziela Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania Zapytania ofertowego, określając na jakich warunkach i w jakim terminie Usługa poligraficzna może zostać przyjęta do realizacji. Wzór Odpowiedzi na zapytanie ofertowe stanowi Załącznik nr 2 do OWU. Odpowiedź na Zapytanie ofertowe, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera w szczególności:

           1) dane identyfikujące A-Z Color, 

           2) przedmiot świadczenia oraz sposób porozumiewania się z Klientem,

           3) zależące od indywidualnych cech Produktu dane technologiczne Produktu,

           4) wycenę Usług poligraficznych wskazanych w Zapytaniu ofertowym,

           5) informację o opłatach za transport, dostarczenie,

           6) informację o ewentualnych usługach pocztowych oraz o innych kosztach,

           7) sposób i termin zapłaty za Usługi poligraficzne,

           8) ważność oferowanej Usługi,

           9) informacje dodatkowe,

         10) bezpośredni link do OWU.

 1. Brak Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe w terminie określonym w ust. 5 powyżej, nie oznacza przyjęcia przez A-Z Color Usługi poligraficznej do realizacji. Zasada wyrażona w zdaniu poprzednim dotyczy również Zapytań ofertowych składanych przez Klientów pozostających w stałych stosunkach gospodarczych z A-Z Color. Odpowiedź na Zapytanie ofertowe, może zostać dostarczona drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w treści Zapytania ofertowego lub inny wskazany przez Klienta lub osobę trzecią składającą Zapytanie ofertowe.
 2. (Skreśłony)
 3. Składający Zapytanie ofertowe oświadcza, ze przysługują mu wszelkie prawa (autorskie, do znaków towarowych itp.) do materiałów służących do realizacji Usług poligraficznych przez A-Z Color, w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług, zaś w szczególności prawa do utrwalenia i zwielokrotniania tychże materiałów.
 4. Składający Zapytanie ofertowe ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich w przypadku naruszenia praw, o których mowa w ust. 8 powyżej, w szczególności praw dotyczących znaków towarowych lub praw autorskich. W przypadku gdy wskutek naruszenia praw, o których mowa w ust. 8 powyżej, wobec A-Z Color zostaną skierowane roszczenia, bądź zostanie nałożona kara administracyjna lub inna kara pieniężna, Składający Zapytanie ofertowe zobowiązuje się, w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego, zwolnić A-Z Color z obowiązku świadczenia potencjalnych roszczeń powstałych w wyniku naruszenia wspomnianych praw, jak również do zapłaty tejże kary administracyjnej lub innej kary pieniężnej.
 5. Zapytanie ofertowe może obejmować wykonanie przedruku próbnego. W przypadku zlecenia A‑Z Color realizacji przedruku próbnego, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedruku próbnego np. fotopolimerów lub wykrojników. Koszt realizacji samego przedruku próbnego jest ujmowany w Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, w tabeli „Opcjonalne koszty dodatkowe”.
 6. Zapytanie ofertowe może obejmować wykonanie przedruku próbnego Proof. Koszt 1 sztuki Proof jest ujmowany w Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, w tabeli „Opcjonalne koszty dodatkowe”.
 7. Zapytanie ofertowe może obejmować wykonanie projektu graficznego. Koszty związane z projektem graficznym, o którym mowa w zdaniu poprzednim są ustalane indywidualnie.
 8. Udzielenie przez A-Z Color Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nie stanowi przyjęcia Usługi poligraficznej do realizacji.

 

§ 3. Zamówienie

 1. Jeżeli Klient jest zainteresowany zleceniem A-Z Color realizacji Usługi poligraficznej na warunkach określonych w Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, przesyła A-Z Color Zamówienie. Klient musi najpóźniej przy składaniu Zamówienia podać adres poczty elektronicznej (adres e‑mail), którego techniczne funkcjonowanie gwarantuje on od momentu udzielenia Zamówienia. Podany adres e-mail obowiązuje aż do odwołania lub poinformowania A-Z Color o jego zmianie, także dla przyszłych zleceń wykonania Usług poligraficznych, jeżeli Klient złoży takie zlecenia, w takim przypadku stosuje się zdanie poprzednie.
 2. Klient powinien w szczególności poprzez ustawienie filtru spam oraz programu pocztowego zainstalowanego na komputerze (lokalnie i/lub u swojego dostawcy usług internetowych) zagwarantować docieranie do niego e-maili z A-Z Color. A-Z Color nie ma obowiązku zwracania uwagi Klientowi na brakujące, błędne lub niesprawne adresy e-mail.     
 3. Zamówienie powinno zawierać numer wskazany w Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.
 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie wiąże A-Z Color i nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy. Przyjęcie Zamówienia do realizacji wymaga wyraźnego potwierdzenia A-Z Color, następującego poprzez przesłanie Klientowi Potwierdzenia Zamówienia drogą mailową.
 5. Potwierdzenie Zamówienia zawiera w szczególności informację o terminie realizacji zleconej Usługi poligraficznej. Potwierdzenie Zamówienia jest wysyłane do Klienta w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty wpływu Zamówienia. W razie braku możliwości wysłania Potwierdzenia Zamówienia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient jest informowany o przyczynach opóźnienia. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia względem A-Z Color z tytułu opóźnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 6. Z momentem otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia, między stronami zostaje zawarta Umowa, na warunkach określonych w Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe oraz Potwierdzeniu Zamówienia. W razie istnienia rozbieżności między Odpowiedzią na Zapytanie ofertowe a Potwierdzeniem Zamówienia, pierwszeństwo ma Potwierdzenie Zamówienia.
 7. Termin realizacji Umowy na wykonanie Usług poligraficznych, rozpoczyna bieg z dniem nadania przez A-Z Color Potwierdzenia Zamówienia Klientowi, jednak nie wcześniej niż przed datą wpływu płatności na rzecz A-Z Color w sposób określony w § 6 ust. 1 OWU i nadających się do druku plików, spełniających wymagania, o których mowa w § 2 ust. 3 OWU.
 8. Terminem realizacji zleconej Usługi poligraficznej jest dzień wysłania Produktu z siedziby A-Z Color do Klienta. Podany w dniach termin realizacji obejmuje dni robocze od poniedziałku do piątku. Ustawowe dni wolne od pracy wpływają na czas produkcji i dostawy i mogą prowadzić do przesunięcia terminu dostawy Produktu. W przypadku produkcji na Materiałach niestandardowych, termin realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie w oparciu o potwierdzenie daty dostawy surowca.   
 9. A-Z Color może odstąpić od realizacji przyjętej Usługi poligraficznej, mimo wysłania do Klienta Potwierdzenia Zamówienia, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia powzięcia przez A-Z Color informacji o wystąpieniu jednego z poniższych zdarzeń:
 • gdy z przyczyn niezależnych od A-Z color, w szczegolności z powodu siły wyzszej, albo dzialań lub zaniechań Klienta lub osób trzecich, wykonanie tej uslugi okazalo się niemożliwe albo nadmiernie utrudnione
 • w przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu płatności faktury lub faktur wystawionych przez A-Z Color,
 • w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 17 OWU,
 • gdy Klient nie zaakceptuje ostatecznej ceny realizacji Usługi poligraficznej przedstawionej przez A-Z Color.
 1. Zakłócenia działalności – zarówno w zakładzie A-Z Color, jak i w zakładzie jego dostawcy lub spedytora, jak np. strajk, lockdown czy inne przypadki siły wyższej, uprawniają strony Umowy do odstąpienia od Umowy dopiero wówczas, gdy Klient oświadczy, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji Zamówienia. W przypadku braku oświadczenia Klienta, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ustalony czas realizacji Usług poligraficznych automatycznie ulega przesunięciu o czas opóźnienia wynikający z zakłóceń działalności, bez konieczności składania oświadczeń w tym przedmiocie przez którąkolwiek ze stron Umowy.

 2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 9 i 10, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec A-Z Color, w tym żądanie obniżenia ceny, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient doznał szkody z winy umyślnej A-Z Color.

 3. Przez złożenie Zamówienia, Klient oświadcza, że zna właściwości fizykochemiczne Produktu objętego Zamówieniem, jego przeznaczenie oraz wie w jaki sposób należy przechowywać, użytkować oraz transportować Produkt.
 4. W przypadku gdy składający Zamówienie zwraca się do A-Z Color o wystawienie faktury lub rachunku za wykonanie Usługi poligraficznej na osobę trzecią, na co A-Z Color wyraził zgodę, za Klienta uznaje się podmiot, który złożył Zamówienie. A-Z Color jest uprawniony do uzależnienia wystawienia faktury lub rachunku, o których mowa w zdaniu poprzednim, od dostarczenia zgody tej osoby trzeciej na wystawienie przedmiotowych faktury lub rachunku na jej rzecz.
 5. Przez siłę wyższą należy rozumieć także sytuację w której w okresie od dnia udzielenia Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe danego Klienta do dnia, w którym A-Z Color poznała ostateczną cenę materiału niezbędnego do wytworzenia Produktu dla tego Klienta, cena przedmiotowego materiału wzrosła o więcej niż 5% względem ceny tego materiału z dnia udzielenia Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Klienta.

 

​​​​​§ 4. Ceny

 1. Ceny wskazane w Zapytaniu ofertowym oraz Potwierdzeniu Zamówienia są cenami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w przypadku gdy cena materiału niezbędnego do wytworzenia Produktu ulegnie zmianie w okresie od dnia udzielenia Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe do dnia dostawy tego materiału do A-Z Color.
 2. Wszystkie podane ceny obowiązują z zastrzeżeniem, że pliki wchodzące w skład Zamówienia i objęte Zapytaniem ofertowym przy jego złożeniu, nie ulegną zmianie i najpóźniej 3 (trzy) dni robocze po wpłynięciu Zamówienia nastąpi przekazanie nadających się do druku plików, o których mowa w Załączniku nr 1 do OWU.

 

§ 5. Realizacja Zamówienia

 1. A-Z Color co do zasady wykonuje wszystkie zlecenia wyłącznie na podstawie dostarczonych przez Klienta plików do druku. Do wytworzenia Produktu wykorzystywane będą materiały i środki techniczne należące do A-Z Color, chyba że Umowy między A-Z Color a Klientem o których mowa w ust. 2 i 3 poniżej, stanowić będą inaczej.
 2. A-Z Color może również wykonać na zlecenie Klienta Usługę poligraficzną wykonaną na materiale powierzonym przez Klienta. W takiej sytuacji, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za problemy jakościowe i ilościowe materiałów i surowców. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Umowa powinna określać w szczególności sposób i termin przekazania A-Z Color materiałów, sposób ich przechowywania oraz sposób wyliczenia się z nadwyżki. Jeżeli okres przechowywania materiałów jest dłuższy niż ustalony czas potrzebny do realizacji Usługi poligraficznej, Klient ubezpiecza materiał we własnym zakresie i pokrywa koszty przechowania materiałów poniesione przez A-Z Color.
 3. A-Z Color może – na zlecenie i ryzyko oraz koszt Klienta – zamówić materiały i surowce niezbędne z punktu widzenia realizacji Usługi poligraficznej również u innego dostawcy. Do usługi na materiale zamówionym u innego dostawcy stosuje się postanowienia niniejszego OWU, traktując Produkt wytworzony z materiałów i surowców, o których mowa w zdaniu poprzednim jako Materiał niestandardowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za problemy jakościowe i ilościowe materiałów i surowców oraz opóźnienia z winy wskazanego przez siebie dostawcy. Jeżeli okres przechowywania materiałów i surowców, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dłuższy niż ustalony czas potrzebny do realizacji Usługi poligraficznej, Klient ubezpiecza materiał i surowiec we własnym zakresie i pokrywa koszty przechowania materiałów i surowców poniesione przez A-Z Color.
 4. Wszystkie projekty przed wydrukiem, wysyłane są do Klienta celem akceptacji. Każdy plik projektu powinien być dokładnie sprawdzony przez Klienta (treść, układ graficzny, wymiary, linie gięcia, perforacja etc). Otrzymana od Klienta akceptacja przesłanego pliku projektu oznacza, że dokładnie ten plik zostanie użyty do realizacji Usługi poligraficznej. Za czytelność oraz treść kodu kreskowego/QR niezgodnego z obowiązującymi normami dla druku fleksograficznego odpowiedzialność ponosi Klient. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia przekazywanych A-Z Color plików w oparciu, o które ma zostać wykonana Usługa poligraficzna, przed ich przekazaniem, ponieważ A-Z Color nie weryfikuje ich pod względem poprawności ortograficznej, merytorycznej ani pod kątem kompletności, zachowania kolejności stron lub braku innych oczywistych omyłek. Przedmioty (także nośniki danych) dostarczone przez Klienta lub za pośrednictwem zaangażowanej przez niego osoby trzeciej, nie podlegają obowiązkowi sprawdzenia przez A-Z Color. Przy przekazywaniu plików, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Klient powinien każdorazowo przed ich wysłaniem użyć najnowszej wersji odpowiedniego programu antywirusowego dla komputera. Ochrona plików, o których mowa w zdaniu poprzednim jest obowiązkiem wyłącznie Klienta. A-Z Color jest uprawniony ale nie jest zobowiązany do wykonania kopii plików, o których mowa w zdaniu poprzednim.

4a. Klient po tym jak zaakceptuje plik projektu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, może zgłosić A-Z Color chęć indywidualnego zaakceptowania docelowego wydruku z zaakceptowanego uprzednio pliku projektu (dalej „Indywidualna akceptacja docelowego wydruku”). Zgłoszona przez Klienta chęć Indywidualnej akceptacja docelowego wydruku, wymaga wyraźnej zgody A-Z Color na jej dokonanie. Indywidualna akceptacja docelowego wydruku, jeżeli odbywa się w siedzibie A-Z Color, następuje poprzez złożenie przez Klienta podpisu na docelowym wydruku. Indywidualna akceptacja docelowego wydruku przez Klienta może nastąpić również za pośrednictwem komunikatora internetowego i wówczas Klient akceptuje przesłaną przez A-Z Color za pośrednictwem tego komunikatora fotografię lub nagranie wideo docelowego wydruku. Jeżeli Klient dokonał Indywidualnej akceptacji docelowego wydruku, w tym także za pośrednictwem komunikatora internetowego, reklamacja nie przysługuje i Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec A-Z Color, w tym żądanie obniżenia ceny, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient doznał szkody z winy umyślnej A‑Z Color.

 1. Jeżeli pliki nie spełniają wymagań określonych w Załączniku nr 1 do OWU lub są dotknięte inną wadą, a A-Z Color wykona Usługę poligraficzną w sposób określony w ust. 4 powyżej, poczytuje się że Klient na własne ryzyko zlecił wykonanie przez A-Z Color Usługi poligraficznych w oparciu o pliki dostarczone przez Klienta bez ich uprzedniego poprawienia lub konwertowania. W przypadku plików nie spełniających wymagań określonych w Załączniku nr 1 do OWU, A-Z Color nie gwarantuje wykonania Usługi poligraficznej wolnej od wad, zgodnej z Zamówieniem lub Potwierdzeniem Zamówienia lub oczekiwaniami Klienta. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec A-Z Color, w tym żądanie obniżenia ceny, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient doznał szkody z winy umyślnej A‑Z Color. 
 2. A-Z Color zobowiązana jest wytworzyć Produkt zgodnie ze wskazaniami sztuki drukarskiej, co  jest  równoznaczne  z  wytworzeniem Produktu zgodnie  z  wymaganiami przewidzianymi dla Norm i Certyfikatów A-Z Color. Klient, wyrażając zgodę na związanie OWU, oświadcza, iż godzi się na przyjęcie kryterium jakościowego dla zamówionego Produktu wynikającego z Norm i Certyfikatów A-Z Color. Dopuszczalne są odstępstwa od standardu wynikającego z Norm i Certyfikatów A-Z Color tylko na wyraźne życzenie Klienta, zaznaczone w Zapytaniu Ofertowym i zaakceptowane oraz potwierdzone w złożonym przez Klienta Zamówieniu.
 3. Do  chwili  wysłania Potwierdzenia Zamówienia, A-Z Color będzie podejmowała jedynie działania niezbędne dla  przygotowania realizacji Umowy.
 4. W przypadku zaakceptowania przez Klienta przedruku próbnego Proof, realizacja Zamówienia następuje na podstawie zaakceptowanego przedruku próbnego Proof, który zastępuje dotychczasowe ustalenia stron wskazane w Zamówieniu lub Potwierdzeniu Zamówienia, chyba, że z wyraźnej informacji uzyskanej od Klienta w formie pisemnej bądź drogą mailową wynika co innego.
 5. Klient zostanie poinformowany przez A-Z Color o wszelkich okolicznościach zagrażających terminowości realizacji Umowy, jak również o podjętych środkach zaradczych. Niezwłocznie  po  zakończeniu  procesu  wytwarzania  Produktu, A-Z Color przystąpi  do sprawdzenia jakości  Produktu,  a  w  przypadku  jej  pozytywnego zatwierdzenia, dokona pakowania  Produktu zgodnie z Umową oraz powiadomi Klienta o gotowości do wydania Produktu lub jego przetransportowania w umówione miejsce.
 6. Wydanie Produktów z magazynu A-Z Color zostaje każdorazowo potwierdzone listem przewozowym lub dokumentem „WZ” – wydanie zewnętrzne, w którym odnotowywane są w szczególności: rodzaj, ilość i waga Produktów, data i godzina wydania oraz osoba lub podmiot odbierający te Produkty. A-Z Color zobowiązuje się do dostarczenia Produktów zgodnie z warunkami wskazanymi w Potwierdzeniu zamówienia.
 7. W przypadku dostawy Produktu za granicę terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, strony Umowy decydują, z której wersji Incoterms zamierzają skorzystać, i wpisują ją do Umowy, podając przy tym miejsce dostarczenia Produktu.  
 8. Wyroby uznaje się za odebrane bez zastrzeżeń, jeżeli Klient nie zawiadomi A-Z Color o nieprawidłowościach co do ilości bądź jakości dostarczonych produktów, w terminie 14 (czternastu) dni od momentu wydania Produktów. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń podczas samej dostawy (widocznych uszkodzeń), Klient zobowiązany jest do spisania w obecności kuriera protokołu szkody, stanowiącego podstawę reklamacji usługi kurierskiej/transportowej.
 9. A-Z Color pokrywa koszty transportu do jednego wskazanego przez Klienta miejsca na terenie Polski, z zastrzeżeniem, że należność fakturowana za Produkt wynosić będzie minimum 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) netto. Na kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim składa się tylko cena końcowa należności za wyrób gotowy i opakowanie, bez dodatkowych kosztów np. kosztów fotopolimerów, wykrojników, matryc do złocenia i innych elementów składających się na „koszty przechowalni” o ile takie wystąpią. W przypadku Zamówień, których wartość nie przekroczy 1 500 zł ( jeden tysiąc pięćset złotych) netto, koszt transportu do jednego wskazanego przez Klienta miejsca na terenie Polski wynosi 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) za każdą paczkę do 25 (dwudziestu pięciu) kg. W przypadku Produktu ładunkowego, bezpłatna dostawa oznacza dostawę do pierwszych zamykanych drzwi budynku, do którego Produkt ma zostać dostarczony. 
 10. W przypadku wysyłki Produktów na paletach transportowych euro, koszt takiej palety jest doliczany do faktury, o której wysokości Klient jest informowany w Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, lub w toku późniejszej korespondencji stron umowy o wykonanie Usług poligraficznych.
 11. Ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu – lub upoważnionej przez Klienta osobie trzeciej, w tym przewoźnikowi lub spedytorowi – Produktów.
 12. Doręczanie Produktów następuje w godzinach pracy doręczyciela. Nieobecność Klienta pod adresem dostawy skutkuje obciążeniem Klienta dodatkowymi opłatami za drugie i trzecie doręczenie, jeśli takie powstaną. Koszty przesyłki zwrotnej przy niemożliwości dostarczenia, zostaną również doliczone do faktury, jeżeli niemożność doręczenia jest spowodowana przez Klienta.
 13. W przypadku gdy Klient nie odbiera zamówionych Produktów lub odmawia ich przyjęcia, A-Z Color ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu Klienta w formie pisemnej lub drogą mailową i wyznaczeniu 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu na odbiór przedmiotowych Produktów, umieszczenia ich w magazynie A-Z Color na koszt i ryzyko Klienta oraz żądania od Klienta zwrotu kosztów magazynowania. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera informację o kosztach magazynowania. Po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia umieszczenia Produktów, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu w magazynie, A-Z Color jest uprawniona również do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem, wskutek czego Klientowi zostaje zwrócona cena zakupu przedmiotowych Produktów, a na A-Z Color przechodzi ich własność. Jeżeli Klient wydłuży ustalony termin dostawy lub nie przyjmie Produktu, A-Z Color ma dodatkowo prawo obciążyć tego Klienta kosztami przechowania Produktu, w wysokości odpowiadającej 2% (dwóm procentom) wartości zamówionego Produktu za każdy jeden dzień jego przechowywania.
 14. A-Z Color wystawia faktury VAT. Do wynagrodzenia należnego A-Z Color doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Jeżeli strony umowy na wykonanie Usług poligraficznych nie postanowią inaczej, pierwsze trzy Zamówienia realizowane są na zasadzie faktury pro forma, zaś kolejne z terminem płatności nie dłuższym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni.
 15. Oryginał faktury VAT jest przesyłany Klientowi listem poleconym lub pocztą e-mail na wskazany przez niego adres lub przekazywany Klientowi osobiście. W taki sam sposób jak określony w zdaniu poprzednim przesyłane będą faktury korygujące oraz duplikaty faktur. Za datę dokonania zapłaty, przyjmuje się dzień uznania kwoty wpłaconej przez Klienta na rachunku bankowym A-Z Color.
 16. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu płatności dowolnej faktury wystawionej przez A-Z Color na jego rzecz, A-Z Color zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Zamówienia do czasu uregulowania zaległości. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin realizacji Zamówienia ulega przedłużeniu o okres opóźnienia w płatności, a Klientowi nie przysługują względem A-Z Color żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia w realizacji Zamówienia.
 17. Klient zostanie dodatkowo obciążony za późniejsze zmiany z polecenia Klienta względnie powstałymi kosztami produkcji w przypadku anulowania Zamówienia. Do późniejszych zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim zaliczają się również powtórzenia przedruków próbnych Proof, których Klient żąda z powodu nieznacznych różnic wydruków od wzoru. Za wzór w rozumieniu zdania poprzedniego, rozumie się projekt graficzny przygotowany przez A-Z Color w ramach Zamówienia do zaakceptowania przez Klienta (pozwalający zawrzeć Umowę) a zarazem wzór barwy dla drukarza (osiągnięty poprzez próbę koloru).
 18. W przypadku realizowania Usług poligraficznych przy zastosowaniu płyt polimerowych, są one przechowywane przez A-Z Color przez okres 18 (osiemnastu) miesięcy od daty złożenia ostatniego Zamówienia wykonanego z danej płyty polimerowej, po czym ulegają zniszczeniu z uwagi na utratę swoich właściwości. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klientowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec A-Z Color. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy Usługi poligraficzne są realizowane przez A-Z Color przy zastosowaniu płyt polimerowych, które w związku z ich nabyciem w ramach niniejszych Usług poligraficznych stały się własnością Klienta, a Klient nie dokona odbioru płyt polimerowych stanowiących jego własność, w terminie o którym mowa w zdaniu 1 powyżej, A-Z Color uprawniony jest na własny koszt do zniszczenia niniejszych płyt polimerowych, na co Klient wyraża zgodę i jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec A-Z Color z tego tytułu.
 19. Pliki dostarczone A-Z Color przez Klienta ulegają zniszczeniu po 18 (osiemnastu) miesiącach od daty złożenia ostatniego Zamówienia wykonanego z danego pliku. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klientowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec A-Z Color.  

 

§ 6. Płatności

 1. Klient jest informowany o dostępnych sposobach płatności w trakcie procesu składania Zamówienia. O ile z danego sposobu płatności nie wynika nic innego np. płatność internetowa, lub płatność za pobraniem, wpłaty należy dokonać bez żadnych potrąceń na podany przez A-Z Color numer rachunku bankowego najpóźniej bezpośrednio po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia o ile Klient i A-Z Color nie ustalą inaczej.
 2. Inne niż oferowane przez A-Z Color w ramach realizacji Zamówienia rodzaje płatności za Usługi poligraficzne obowiązują tylko za wyraźną zgodą A-Z Color wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Co do zasady czek oraz weksle nie są przez A-Z Color akceptowane jako środki płatnicze.
 3. Klient może zostać zobowiązany do zapłaty zaliczki w wysokości ustalonej z A-Z Color, nie mniejszej jednak niż 30% (trzydzieści procent) wartości całego Zamówienia. Zaliczka płatna jest przed skierowaniem Zamówienia do realizacji i warunkuje przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 4. A-Z Color może żądać również zapłaty zaliczki w przypadku, gdy realizacja Umowy wymaga przygotowania większej ilości papieru czy kartonu, specjalnych materiałów lub prac przygotowawczych.
 5. A-Z Color jest uprawniona do decydowania, że Zamówienie złożone przez Klienta, w szczególności nowego Klienta, będzie mogło zostać skierowane do realizacji jedynie ze 100% (stuprocentową) przedpłatą.
 6. Gdy po zawarciu Umowy okaże się, że z powodu złej sytuacji Klienta dokonanie przez niego wymaganej zapłaty jest niepewne, A-Z Color może żądać zapłaty z góry, zatrzymać niewysłany jeszcze Produkt lub zawiesić dalszą współpracę. W przypadkach, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient nie będzie uprawniony do formułowania względem A-Z Color żadnych roszczeń, za wyjątkiem przypadków, w których Klient doznał szkody z winy umyślnej A-Z Color. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie przysługują A-Z Color także wtedy, gdy Klient opóźnia się z zapłatą za inne Usługi poligraficzne.
 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie, naliczane są odsetki w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne określone w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego). Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wyklucza możliwości dochodzenia przez A-Z Color dalszych lub wyższych roszczeń z tytułu opóźnienia.
 8. A-Z Color ma prawo do zaliczenia jakiejkolwiek wpłaty Klienta w pierwszej kolejności na poczet należnych odsetek za opóźnienie, a po pokryciu tych odsetek za zobowiązania o najstarszym terminie płatności bez względu na wskazania Klienta co do sposobu rozliczenia takiej wpłaty.
 9. Klient, który przy Zamówieniu podaje ważny numer identyfikacji podatkowej, wyraźnie deklaruje tym, że podany numer identyfikacji podatkowej obowiązywać ma dla wszystkich Zamówień, w tym również dla kolejnych Zamówień. Obowiązuje on do momentu, aż złożone zostanie w stosunku do A‑Z Color zawiadomienie listem poleconym lub pocztą e-mail, że dany numer identyfikacji podatkowej nie ma już być stosowany.

 

§ 7. Reklamacje i gwarancje

 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia ilościowego i jakościowego dostarczonych mu Produktów. Termin na zgłoszenie A-Z Color reklamacji dotyczącej nieprawidłowej ilości Produktów wynosi 14 (czternaście) dni od daty ich doręczenia Klientowi. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim reklamacje dotyczące nieprawidłowej ilości Produktów nie będą rozpatrywane.
 2. Termin na zgłoszenie A-Z Color reklamacji co do jakości Produktów wynosi 14 (czternaście) dni od daty wykrycia przez Klienta wadliwości tych Produktów, jednak nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty doręczenia Produktów Klientowi. Po upływie jednego z  terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim reklamacje dotyczące nieprawidłowej jakości Produktów nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dla swojej skuteczności, muszą być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby A‑Z Color lub drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: rafpioeklamacje@azcolor.com.pl.
 4. W treści reklamacji należy wskazać opis zastrzeżeń co do jakości lub ilości wykonanych przez A‑Z Color Produktów, podać dokładną ilość i rodzaj tych Produktów, których zastrzeżenia dotyczą oraz wskazać czego domaga się reklamujący.
 5. A-Z Color odpowiada na reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
 6. Reklamacja nie przysługuje w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 5 OWU, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient na wezwanie A-Z Color przesłał plik zgodny z Załącznikiem nr 1 do OWU.
 7. Reklamacje, które opierają się wyłącznie na tym, że Klient nie zważał na wskazówki, co do wymagań dotyczących plików do druku określonych w Załączniku nr 1 do OWU, nie mogą być wnoszone.
 8. O ile zachowana jest zdatność do umownie przewidzianego celu, dopuszczalne są odstępstwa przyjęte w obrocie handlowym jako akceptowalne. Zwłaszcza w przypadku kolorowych reprodukcji, nieznaczne różnice w kolorze nie są błędem niezależnie od rodzaju produkcji. Obowiązuje to także dla różnic w kolorze w zleceniach, które już wcześniej drukowane były w A-Z Color. To samo tyczy się różnic między materiałami (np. sprawdzeniem cyfrowym, wydrukami próbnymi), a Produktem gotowym.
 9. Z uwagi na różnice w sposobie wyświetlania kolorów na monitorach a technologią stosowaną w wydruku, brak zgodności kolorów pomiędzy otrzymanym wydrukiem a obrazem ekranowym nie może stanowić podstawy zgłoszenia reklamacji.
 10. Z uwagi na specyfikację maszyn poligraficznych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
 1. dla flexo - delta 2-2,5,
 2. różnice kolorystyczne dla farb CMYK - gęstość optyczna dla każdej farby w tolerancji D +/- 0,3,
 3. różnice kolorystyczne dla farb Pantone - w tolerancji max. (Delta E) ΔE = 3,
 4. różnice w spasowaniu kolorów druku - w tolerancji +/- 0,25mm,
 5. różnice w spasowaniu cold stampingu względem elementów graficznych - w tolerancji +/- 0,5mm,
 6. różnice w spasowaniu lakierów względem elementów graficznych - w tolerancji +/- 0,5mm,
 7. różnice w spasowaniu wykrawania - w tolerancji +/- 0,5mm,
 8. różnice w połysku lakierów  - w tolerancji +/- 20%,
 9. ze względów technologicznych przyjmuje się tolerancję wielkości nakładów na poziomie +/- 10% przy zamówieniu powyżej 5 000 sztuk i  +/- 15% przy zamówieniu poniżej  5 000 sztuk, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
 1. Odchylenia, o których mowa w ust. 10 powyżej, nie mogą stanowić podstawy zgłoszenia reklamacji. W przypadku wystąpienia siły wyższej, odchylenia przewyższające poziomy wskazane w ust. 10 pkt 9) powyżej nie mogą stanowić podstawy zgłoszenia reklamacji jak również podstawy jakichkolwiek roszczeń Klienta względem A-Z Color.
 2. Usterki części dostarczanego Produktu, nie uprawniają do reklamacji całej dostawy Produktu, chyba, że dostawa częściowa nie jest celowa z punktu widzenia Klienta.
 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Klient zobowiązany jest zabezpieczyć reklamowane Produkty dla potrzeb ewentualnych oględzin z udziałem A-Z Color. Oględziny następują w terminie uzgodnionym między stronami. Jeżeli Klient odmawia przeprowadzenia oględzin, o których mowa w zdaniu poprzednim lub nie stawia się na wyznaczonym terminie oględzin, okoliczności te mogą stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez A-Z Color.
 4. A-Z Color w celu rozpatrzenia reklamacji, może wezwać Klienta do przesłania próbki lub całości reklamowanych Produktów do siedziby A-Z Color. W przypadku uzasadnionej reklamacji, koszty transportu, o których mowa w zdaniu poprzednim ponosi A‑Z Color. Zaniechanie przez Klienta przesłania reklamowanych Produktów, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez A-Z Color.
 5. Reklamacje związane z uszkodzeniem przesyłki zawierającej Produkty zostaną rozpatrzone przez A-Z Color na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta wspólnie z przewoźnikiem przy odbiorze przedmiotowej przesyłki. Klient zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej uszkodzonej przesyłki. Brak sporządzenia protokołu szkody, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez A-Z Color.
 6. W okresie rozpatrywania reklamacji przez A-Z Color, Klient nie jest uprawniony do wstrzymywania płatności jakichkolwiek wymagalnych należności A-Z Color, za wyjątkiem należności za reklamowane Produkty. Zdanie poprzednie dotyczy również sytuacji, w której jedynie część Produktów zafakturowanych łącznie jest reklamowanych.
 7. A-Z Color udziela 6-miesięcznej gwarancji na sleevy i 12-miesięcznej gwarancji na etykiety. Terminy, o których mowa w zdaniu poprzednim rozpoczynają bieg z dniem następującym po dniu wyprodukowania wyrobów poligraficznych. Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych, o których mowa w niniejszym ustępie, dla swojej skuteczności, wymaga zgłoszenia w formie pisemnej na adres siedziby A-Z Color lub w formie elektronicznej, na następujący adres e-mail: jgawrycaj9rh@azcolor.com.pl.
 8. Warunkiem zachowania przez Klienta uprawnień gwarancyjnych, o których mowa w niniejszym paragrafie OWU, jest przestrzeganie przez Klienta warunków przechowywania Produktów, udostępnionych poprzez stronę internetową: https://azcolor.com.pl/gwarancje. Kod dostępu do dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej, o której mowa w zdaniu poprzednim udostępniany jest Klientowi przez A-Z Color na jego indywidualny wniosek przesłany na adres mailowy: kgolaszewskpcw945a@azcolor.com.pl
 9. W ramach procedury reklamacyjnej, Klient może żądać od A-Z Color obniżenia ceny, naprawy, wymiany rzeczy na wolną od wad z zastrzeżeniem ust. 20 poniżej. Klient ma również prawo do odstąpienia od Umowy, jednakże wyłącznie wtedy, gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji jest istotna i zostanie uznana przez A-Z Color według procedury określonej w niniejszym paragrafie OWU. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 3 do OWU.
 10. A-Z Color może odmówić żądaniu Klienta, jeżeli wybrany przez niego sposób dochodzenia roszczeń jest niemożliwy do spełnienia lub w porównaniu z innym, wymagałby nadmiernych kosztów. A-Z Color może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady również wtedy, gdy całkowite koszty realizacji wybranego przez Klienta uprawnienia przewyższają cenę Produktu.
 11. Uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie zastępują postanowienia Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady, które w oparciu o art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego zostają wyłączone.

 

§ 8. Wyłączenia

 

 1. Niniejszy paragraf OWU określa odstępstwa od postanowień OWU, w przypadku gdy podmiotem zlecającym wykonanie Usług poligraficznych jest Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 2. Zawierając Umowę z osobą fizyczną, A-Z Color może polegać na oświadczeniu tej osoby, czy przysługuje jej status Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą czy też nie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, A-Z Color nie jest zobowiązany do prowadzenia dalszych analiz, aby ustalić ten status, chyba że poweźmie informację, iż oświadczenie osoby fizycznej było nieprawdziwe. Klient jest informowany o potencjalnej weryfikacji ze strony A-Z Color, czy zakup miał charakter zawodowy, czy też nie, na stronie internetowej A-Z Color.
 3. Oświadczenie osoby fizycznej o którym mowa w ust. 2 powyżej może polegać np. na tym, że osoba fizyczna składając Zamówienie podaje pełne dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w tym numer NIP i REGON. A-Z Color może żądać podania takich informacji na każdym etapie realizacji Umowy. W takiej sytuacji (tj. otrzymania od Klienta NIP-u lub REGON-u) A-Z Color otrzymując zamówienie i zawierając z Klientem Umowę, może przyjąć, że Klient dokonuje czynności w bezpośrednim związku ze swoją działalnością gospodarczą.
 4. Klient zlecając wykonanie Usługi poligraficznej, może też umieścić dodatkową informacje, o tym że dana Umowa ma charakter zawodowy - A-Z Color może każdorazowo żądać od Klienta umieszczenia takiej informacji, począwszy od etapu złożenia przez Klienta Zapytania ofertowego.
 5. Weryfikacja ze strony A-Z Color, czy zakup miał charakter zawodowy czy też nie, może również nastąpić na etapie zgłaszania zwrotów, reklamacji, lub badania możliwości odstąpienia od Umowy.
 6. Ponieważ przedmiotem wykonania Usługi poligraficznej jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według określonej specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, z zastrzeżeniem § 7 ust. 19 zd. 2 OWU, Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 7. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 9 pkt 4) OWU, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może odstąpić od umowy zawartej z A-Z Color w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia uzyskania informacji o ostatecznej cenie realizacji Usługi poligraficznej przez A-Z Color.
 8. Ostateczna cena realizacji Usługi poligraficznej wykonywanej na rzecz Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie może być wyższa o więcej niż 30% względem ceny wskazanej w Potwierdzeniu Zamówienia.
 9. Do Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie stosuje się następujących postanowień niniejszego OWU:  § 2 ust. 3 zdanie drugie, § 5 ust. 2 zdanie drugie, ust. 3 zdanie trzecie, ust. 4a zdanie piąte, ust. 5 zdanie drugie i trzecie oraz ust. 12, § 7 ust. 1 – 3, ust. 6 – 12, ust. 13 zdanie trzecie, ust. 14 zdanie drugie i trzecie, ust. 15, ust. 17 zdanie trzecie do 21 oraz § 10.

 

§ 9. Zatrzymanie własności, potrącenia 

 1. W obrocie handlowym A-Z Color przysługuje w stosunku do dostarczonych przez Klienta dokumentów do druku, manuskryptów, surowców i innych przedmiotów, prawo do ich zatrzymania zgodnie z art. 488 i 490 Kodeksu cywilnego, aż do pełnej spłaty wynikających ze stosunków handlowych należności.
 2. Dostarczony Produkt pozostaje własnością A-Z Color do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej zapłaty za wszystkie powstałe od daty wystawienia rachunku (faktury lub paragonu) należności.
 3. A-Z Color jest zgodnie z art. 192 Kodeks cywilnym wytwórcą i zachowuje prawo własności Produktu na każdym etapie obróbki. Jeśli w proces obróbki zaangażowane są osoby trzecie, udział A-Z Color w prawie własności jest ograniczony do wysokości faktury (paragonu) za Produkt, którego własność jest zatrzymana.
 4. A-Z Color przysługuje prawo potrącenia kwot jego wierzytelności z aktualnymi bądź przyszłymi należnościami Klienta. Klientowi takie prawo nie przysługuje, chyba, że A-Z Color i Klient postanowią inaczej w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

 

§ 10. Zakres odpowiedzialności A-Z Color 

 1. Wszelka odpowiedzialność A-Z Color z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania  z  Umowy,  w  tym  także  odpowiedzialność  wynikająca  z  wad  produktu, obejmuje szkodę rzeczywiście poniesioną i udokumentowaną przez Klienta według przesłanek określonych w przepisach obowiązującego prawa, tj. wyłącznie w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność A-Z Color niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie może przekraczać 30% (trzydziestu procent) wartości netto Usługi poligraficznej, której dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności A-Z Color.
 2. Jakakolwiek odpowiedzialność A-Z Color niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących utraconych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej, utraty klienteli, rezygnacji przez kontrahenta Klienta z kontraktu i odpowiedzialności Klienta wobec kontrahenta Klienta.
 3. Odpowiedzialność za posiadanie przez Produkt określonych cech lub za przydatność dostarczonego Produktu do posiadanych przez Klienta celów, A-Z Color ponosi wyłącznie pod warunkiem, że udzielił Klientowi pisemnego zapewnienia, że Produkt posiada określone cechy, albo że jest on przydatny do tych celów.
 4. Z zastrzeżeniem § 7 OWU, obowiązują ustawowe terminy zgłaszania roszczeń. 

 

§ 11. Zwyczaje handlowe, archiwizacja danych

 1. W kontaktach handlowych obowiązują zwyczaje handlowe przemysłu drukarskiego (np. brak obowiązku wydawania półproduktów takich jak: pliki, litografie, płyty drukarskie wytwarzane do produkcji należnego produktu końcowego), o ile nie uzgodniono inaczej.
 2. Od chwili przekazania Produktu w swoim ostatecznym kształcie, Klientowi lub osobie przez niego zobowiązanej, przypisane do Klienta materiały, w szczególności pliki oraz nośniki danych, archiwizowane są przez A-Z Color tylko po wyraźnym uzgodnieniu oraz za dodatkowym wynagrodzeniem. Jeżeli wspomniane w poprzednim zdaniu materiały mają zostać ubezpieczone, zobowiązany jest do tego Klient. 

 

§ 12. Poufność danych

 1. A-Z Color i Klient oraz osoby uczestniczące w zawieraniu i realizowaniu transakcji zobowiązane są do nieprzekazywania, nie ujawniania i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę drugiej strony, w tym wszelkich informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, o których dowiedzą się w trakcie wzajemnej współpracy lub przy okazji współpracy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy w szczególności nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („uznk”).
 2. Pracownicy, podwykonawcy Klienta oraz osoby, którymi posługuje się on przy wykonywaniu Umowy, mają prawo do korzystania z informacji poufnych stanowiących tajemnicę A‑Z Color tylko w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania swoich obowiązków i po uprzednim: poinformowaniu tych osób przez Klienta o treści OWU, uzyskaniu zgód tych osób do przestrzegania postanowień OWU w takim zakresie jak gdyby osoby te były związane OWU i zobowiązaniu tych osób do zachowania w tajemnicy informacji poufnych stanowiących tajemnicę A-Z Color i nieujawniania ich w inny sposób niż dozwolony OWU. Wszelkie przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę A‑Z Color, jeżeli zagraża lub narusza jego interes, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów uznk.
 3. Wszelkie wymuszanie, wyłudzanie i rozpowszechnianie informacji, które stanowią tajemnicę A-Z Color, stanowić będzie naruszenie tajemnicy.

 

§ 13. Klauzula salwatoryjna

 1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień OWU naruszy obowiązujące przepisy prawa lub zostanie pozbawione mocy prawnej, bądź okaże się niewykonalne z innych powodów, nie dotyczy to mocy obowiązywania pozostałych postanowień. Pozbawione mocy prawnej lub niewykonalne postanowienie obowiązuje jako zastąpione przez takie, które w sposób ustawowo dopuszczalny gospodarczo jest najbliższe temu postanowieniu.

 

§ 14. RODO

 1. Administratorem Danych Osobowych jest A-Z Color spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości Antonie, ul. Mazurska 88, 07-410 Antonie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000734052, NIP: 7582364665, REGON: 368879843.
 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem: ul. Mazurska 88, 07-410 Antonie, lub mailowo azcolorwxobm@azcolor.com.pl lub telefonicznie: 29 764 95 50, 29 764 95 51.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.
 4. A-Z Color jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie internetowej. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 5. Każda osoba przekazująca Administratorowi dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania. Administrator wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w prawnie dozwolonych celach, w szczególności w celu prawidłowego zrealizowania Umowy.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją Umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Administrator może dochodzić roszczeń związanych z zawartą Umową.
 8. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratora, obejmujące m.in.: takie informacje takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres www oraz nazwę firmy, służą tylko do identyfikacji Klienta, nawiązania z nimi kontaktu handlowego, przekazania Klientowi darmowych materiałów czy wyceny usług Administratora, przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania Umowy, a dalej przez czas wykonania Umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży.
 9. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratora są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy.
 10. Klientowi przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Klientów Administratora cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego OWU.
 2. W zakresie sporów sądowych wynikających z wykonania i przestrzegania regulacji OWU, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę A-Z Color. 
 3. Niniejsze OWU wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej A-Z Color pod adresem https://azcolor.com.pl/owu.
 4. OWU obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 5. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Osobę kontaktującą się z A-Z Color w imieniu Klienta poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klienta, zaś w szczególności do zmiany Zamówienia.
 7. A-Z Color zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego OWU.

 

Spis załączników:

 1. Wymagania techniczne dotyczące gotowych projektów,
 2. wzór Odpowiedzialności  na Zapytanie ofertowe,
 3. Wzór formularza odstąpienia od Umowy.

 

 

Załącznik nr 1

do Ogólnych warunków umów

 A-Z COLOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

 

- Wymagania techniczne dotyczące gotowych projektów -

 

§ 1 Pliki projektów 

 

 1. 1. Pliki powinny być zapisane w:
  • Adobe  Illustrator   lub  PDF  (w pełni edytowalny).
 2. Dołączone zdjęcia w formacie:
  • tiff  lub psd  (na warstwach), w rozdzielczości minimum 300dpi
 3. Czcionki powinny być zamienione na krzywe, bądź dołączone do projektu.
 4. Projekt powinien być dostosowany do wymiarów zgodnych z zamówieniem, uwzględniając 2 mm spad.
 5. Tryb kolorów to CMYK lub Grayscale oraz PANTONE® i PANTONE+®.
 6. Plik oraz wszystkie załączniki powinny być bez osadzonych profili i zalewkowania.
 7. Jeżeli projekt tego wymaga należy dołączyć schemat bieli, lakieru lub cold stamping’u.
 8. Kolory zadane w pliku muszą być zgodne z opisem w tabeli.
 9. Zaprojektowany kod kreskowy powinien spełniać standardy GS1.
 10. Kod 3D (QR, Datamatrix) minimum 8x8mm z zachowaniem 2 mm cichej strefy po każdej ze stron.
 11.  

Załącznik nr 2

do Ogólnych warunków umów

 A-Z COLOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

- Wzór Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe („Odpowiedź”) –

Ostrołęka, 2020-01-08

 

                               A-Z COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

Antonie, ul. Mazurska 88, 07-410 Ostrołęka

NIP: 7582364665, REGON: 368879843

Tel. +48 29 764 9550, +48 29 764 9551

Fax. +48 29 7613071, e-mail: azcolor4692p@azcolor.com.pl

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER […]

Dane kontrahenta

[…]

[…]

 

Przedmiot Zapytania ofertowego

[…]

 

Numer kalkulacji

[…]

 

Dane technologiczne

Maksymalna ilość wersji wyrobu ......................................................................... 1

Surowiec ............................................................................................................... Papier specjalny

Klej ....................................................................................................................... akrylowy

Uszlachetnianie .................................................................................................... Lakier UV

Kolory flexo ......................................................................................................... 4

Rozmiar etykiety w obrysie prostokąta (szerokość x długość) ............................ 30 x 31.2 mm

Odstęp między etykietami na długości wstęgi ..................................................... 2.364 mm

Szerokość wstęgi .................................................................................................. 33 mm

 

Oferowane ceny

Nakład

 

Cena za 1.000 szt.

 

 

Koszty dodatkowe

FORMY DRUKOWE

 

za 1 kolor

WYKROJNIKI

 

za 1 szt.

 

Opcjonalne koszty dodatkowe

Proof

 

za 1 szt.

Wydruk próbny

 

za 1 szt.

 

Ze względów technologicznych przyjmuje się tolerancję wielkości nakładów na poziomie +/- 10% przy zamówieniu powyżej 5000 sztuk.

Ze względów technologicznych przyjmuje się tolerancję wielkości nakładów na poziomie +/- 15% przy zamówieniu poniżej 5000 sztuk.

Do wszystkich cen podanych powyżej należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

 

Proponowany termin realizacji:                            18 dni od daty akceptacji ustalonego w umowie wzorca.

Proponowany termin wznowienia druku:            18 dni.

Sposób dostawy:                                                     x

Warunki płatności:                                                 45 dni

 

 

PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA PROSZĘ O PODANIE NUMERU ODPOWIEDZI

_________________________

Odpowiedź przygotował/a

 

Zasady realizacji usług zostały określone w „Ogólnych warunkach umów A-Z Color” dostępnym na stronie http://www.azcolor.com.pl/OWU.

Przez złożenie Zamówienia (rozumianego jako zlecenie wykonania usług poligraficznych przez A-Z Color na warunkach określonych w niniejszej odpowiedzi na Zapytanie ofertowe) Klient oświadcza, że zapoznał się z „Ogólnymi warunkami umów A-Z
Color”, akceptuje ich treść i wyraża zgodę na związanie postanowieniami „Ogólnych warunków umów A-Z Color”.

 

 

Załącznik nr 3

do Ogólnych warunków umów

 A-Z COLOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

- Wzór Formularza odstąpienia od Umowy –

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: A-Z Color spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości Antonie, ul. Mazurska 88, 07-410 Antonie,

adres do zwrotu: [ulica, miejscowość, kod pocztowy]

e-mail kontaktowy:  [jeśli jest dostępny]

fax: [jeśli jest dostępny]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ……………………………………………………………….

 

– Imię i nazwisko/Firma Klienta: ……………………………………………………………………...

 

– Adres Klienta: ………………………………………………………………………………………...

 

– Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………...

 

– Data: …………………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

ozdobnik
nasi partnerzy
 • Fasson
 • Gallus
 • Hei
 • Jurmet
 • Pc print
 • Sericol