Polityka prywatności


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest A-Z COLOR Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Antoniach (NIP: 7582364665, KRS: 0000734052) – dalej jako „A-Z Color” lub „Administrator”.

2. Z Administratorem możecie Państwo skontaktować się pisemnie pod adresem: Antonie, ul. Mazurska 88, 07-410 Ostrołęka, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: azx86fzr3color@azcolor.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu:+48 (29) 764-95-50.

3. W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) – dalej jako RODO.

4. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

5. A-Z Color przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • wyceny, zawarcia i wykonania łączącej nas z Państwem umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości wykonania usług — przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje – przez czas wykonywania obowiązków i czas przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • marketingowych - przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrzenia reklamacji, ustalenia i  dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (w przypadku ich zaistnienia), w tym również sprzedaży naszych wierzytelności wynikających z umowy innemu podmiotowi lub zlecenia ich windykacji – przez czas przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwizacyjnych – do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z podejmowanymi przez nas działaniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, badanie ruchu na stronie internetowej wykorzystując narzędzia analityczne Google Analytics, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) — przez czas trwania umowy, a następnie w celach archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wsparcia obsługi klienta, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu o m.in. dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach — przez czas trwania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6. Administrator w celu zawarcia i realizacji umowy pozyskuje od Państwa następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, firmę oraz numer NIP) i dane adresowe (adres, adres e-mail). Administrator może dodatkowo prosić Państwa o podanie danych dodatkowych (np. numer kontaktowy), które to dane nie mają wpływu na zawarcie umowy, jednakże ułatwiają kontakt z Państwem, a tym samym wpływają na sprawną realizację zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z A-Z Color oraz wykonania tejże umowy.

7. W związku z przetwarzaniem przez A-Z Color Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, w tym do uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych - na tej podstawie mogą Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą,
 • jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Państwa dane nie będą przetwarzane, pod warunkiem, że nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

8. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, Państwa dane będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

 • podwykonawcom,
 • dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
 • podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonywania rozliczeń,
 • podmiotom świadczącym usługi prawne, podatkowe i księgowe,
 • podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją tych wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa przysługujących nam należności w terminie.

  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani też profilowaniu.

ozdobnik
nasi partnerzy
 • Fasson
 • Gallus
 • Hei
 • Jurmet
 • Pc print
 • Sericol